ഓണാശംസകള്‍

Photobucket
ഓണപ്പൂ വിരിയും നേരത്ത് ,
ഓണത്തപ്പനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍
ഒരുങ്ങിടും മനസ്സുകളെ ;
ഓര്‍മ്മകളുടെ കലവറയില്‍ നിന്നും
ഓടിയടുക്കും പാട്ടിന്‍ ശീലുകള്‍
ഓമനിക്കുമീ   കൂട്ടുകാരീ ,
ഒളിമങ്ങാ നേരത്തേകിടട്ടെ
ഓണാശംസകള്‍ ഏവര്‍ക്കും!