മണ്മറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരിന്റെ വറ്റാത്ത നനവുണ്ട് ...
അടങ്ങാത്ത വാത്സല്യത്തിന്റെ
തിരയിളക്കമുണ്ട് ...
മരവിക്കാത്ത ഓര്മകളുടെ വേലിയേറ്റമുണ്ട്...
കാലത്തിന്റെ ശുഷ്രൂശ കാത്ത് കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവിനു ആഴിയേക്കാൾ ആഴവും ഉണ്ട് ...- Posted using BlogPress from my iPhone

ഒരു മറക്കപ്പുറം അവരുണ്ട് ,

ഒരു മറക്കപ്പുറം അവരുണ്ട് ,
വിവരമില്ലായിമയുടെ ഭാരവും പേറി ;
ഫിത്നകളുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി
എന്നെ വീഴ്ത്താൻ ...
നരഗാഗ്നിയിൽ തള്ളിവിടാൻ !
സ്നേഹം നടിച്ച് ,
അനുകംബ പ്രകടിപ്പിച്ചു ...
തളരുന്നയെന്റെ ഈ
കുഞ്ഞു ചിറകുകൾക്ക്
ദീനിന്റെ താങ്ങ് നൽകേണമേ
തംബുരാനെ ...- Posted using BlogPress from my iPhone

സ്നേഹം എന്നും ഒരു നടന കല

സ്നേഹം എന്നും ഒരു നടന കലയാണ് ...
നന്നായി നടിച്ചാല് ...
നന്നായി ജീവിക്കാം
ഒരു നുണയുടെ തണലില്
ഒരു അല്ലലും ഇല്ലാതെ ...
നടിച്ചു ജീവിക്കുക ...
മരണമെന്ന സത്യം നിങ്ങളെ
ആ നുണയില് നിന്നും അടര്ത്തിയെടുക്കും നാള് വരെ ...- Posted using BlogPress from my iPhone

It's my sail!

It's my sail! No one can sail in my boat better than me as the Guiding star is none other than my Lord! I trust Him and His guidance !~ Aadhila~

No season can tame it...

Love is love
No season can tame it...
No day can cage it...
As it is a blessing
That Allah Azzwajjal installed in us!

Then why we try to seek it?
Why we try to sell it?
Why we want to misuse it?
Indeed It is not just worth a day
But all the moments till our last breath..

It's not a business my dears
But verily It makes our life, busy less;
And it makes our life fun filled ,
Which in turn makes our heart submissive to Him;
As it was He who blessed us with a him❤
വാലന്മാരുടെ ദിനം വാലന്റെ ദിനം

വാലന്മാരുടെ ദിനം
വാലന്റെ ദിനം

പൂകൊണ്ടു വരുന്ന വാലനാല്
കബളിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം ...

പുതിയ പൂവലന്മാര്
പൊട്ടിമുളക്കുന്ന ദിനം ...

വാലന്മാരുടെ ദിനം
വാലന്റൈന് ദിനം

തോന്നിവാസങ്ങള് അരങ്ങു വാഴും ദിനം
പ്രണയത്തെ മാനഭംഗം നടത്തും ദിനം

വാലന്മാരുടെ ദിനം
വാലന്റെ ദിനം

സ്നേഹം കച്ചവടവസ്തു പോല് വിറ്റഴിക്കപെടും ദിനം
രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ രതിവേഴ്ചകള് അരങ്ങേറും ദിനം

വാലന്മാരുടെ ദിനം
വാലന്റെ ദിനം

എത്ര ജീവിതങ്ങള് മുരടിക്കും ദിനം
എത്ര ബന്ധങ്ങള് വിചെധിക്കപെടും ദിനം

വാലന്മാരുടെ ദിനം
വാലന്റെ ദിനം

എന്നുണരും നിങ്ങള്
ഈ മൂഡ സ്വപ്നലോകത്തുനിന്ന് ?

സ്നേഹം വില്പ്പനച്ചരക്കാക്കുന്ന
ഈ കാമഭ്രാന്തന്മാരുടെ മായാവലയത്തില് നിന്ന് ?

പ്രണയം പവിത്രമാണ്
സര്വലോക രക്ഷിതാവിന്റെ വരധാനമാണ് ...

ഒരു ദിനത്തിന് കേവല ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളല്ല
പ്രണയം പവിത്രമാണ്

സര്വലോക രക്ഷിതാവിന്റെ
വരധാനമാണ് ...
That my Lord is the witness for all things

While in my childhood,and in teens
I was straightforward ;
I never cheated my parents
Never flirted with boys like a coward ,
NOr with anyone, had any affairs!
Thinking I have to keep my trust to God ...
And to my parents,
My teachers -them I never cheated !
Nor did I tried to disrespect any elders...

Yet up on me,stories were cooked up
And against me, hate was spread !
I was accused for nothing ,
But for my true love and sincerity.
Every one wish to see me sad
So that they could sympathize with me!
When they see me glad
They become silent out of jealousy ,
They wish to keep distance
Brooding on how to make me feel low!

When I'm happy in my life
They try every trick to pull my legs...
I know they will appreciate me
When I do tit for tat ...
They will love me when I shout at them ,
Calling all disrespectful words,
Then they will forgive me all on a sudden !
If I keep silence when I'm hurt
Fearing Allah and respecting them
By crying out my pains ...

Then they keep years of silence
Telling this and that which I never even dreamt...
Cutting the vein of blood relations...
They take pride in such revenge!!!
They only acknowledge my beauty
When I flirt with boys ,
make affairs with young men...
That's the only proof they know
To applaud a women's beauty!

When I misbehave with my parents
When I mistreat their old parents.
They takes that as bravery
And to them that is the real strength !
And to me that is the real failure
Failure of an obedient servant of my Lord!
Alas how wrongly defined they are
And I know I can't refine them...
But still I pray for them
One day or in the judgement day
They will realize indeed how sincerely I loved them
Which they knowingly didn't want to learn !

O What a pity O my Lord!!!!
How ever You showed the truth
Yet they won't understand
Indeed "truth stands out clear from error"(2:257)
Verily I believe in You O my Lord,
Soon You will show Your signs to them
Let the truth manifest to them
So that they love me for what I'm
Not for what they want me to be...
And not to hate me
for assumptions they make about me !!!
Indeed it is enough for me
That my Lord is the witness for all things !!!"Soon will We show them Our Signs ...until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it not enough that thy Lord doth witness all things?"
(41: 53)