ഒരു മറക്കപ്പുറം അവരുണ്ട് ,

ഒരു മറക്കപ്പുറം അവരുണ്ട് ,
വിവരമില്ലായിമയുടെ ഭാരവും പേറി ;
ഫിത്നകളുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി
എന്നെ വീഴ്ത്താൻ ...
നരഗാഗ്നിയിൽ തള്ളിവിടാൻ !
സ്നേഹം നടിച്ച് ,
അനുകംബ പ്രകടിപ്പിച്ചു ...
തളരുന്നയെന്റെ ഈ
കുഞ്ഞു ചിറകുകൾക്ക്
ദീനിന്റെ താങ്ങ് നൽകേണമേ
തംബുരാനെ ...- Posted using BlogPress from my iPhone