മണ്മറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരിന്റെ വറ്റാത്ത നനവുണ്ട് ...
അടങ്ങാത്ത വാത്സല്യത്തിന്റെ
തിരയിളക്കമുണ്ട് ...
മരവിക്കാത്ത ഓര്മകളുടെ വേലിയേറ്റമുണ്ട്...
കാലത്തിന്റെ ശുഷ്രൂശ കാത്ത് കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവിനു ആഴിയേക്കാൾ ആഴവും ഉണ്ട് ...- Posted using BlogPress from my iPhone