അനുഗ്രഹം
കണ്ണീരുതിരുമ്പോള്‍ ഈ
കണ്ണുകള്‍ തെളിയുന്നു
മനസ്സിന്‍ വിങ്ങലുകള്‍
വിഹ്വലതകളായി ചിന്നിച്ചിതറുന്നു!
ഉള്ളില്‍ ആത്മീയ പ്രഭ
വെളിച്ചം വീശുമ്പോള്‍
ഈ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം
ശമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു !
മനസ്സിന്റെ തെളിമ
മുഖത്തിന്റെ നിലാവാവുമ്പോള്‍
ആ നിലാവിന്റെ തണല്‍
നാഥന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രം!