വിനീത മാണിക്ക്യംമടുപ്പില്‍ നിന്ന് 
മടുപ്പിലേക്ക്  ജീവിതം 
മൂക്കുകുത്തുമ്പോള്‍
വിരസതപോലും 
വിനോദമായി തോന്നുന്ന 
വിനീതയായി ഞാന്‍ മാറുന്നു!!!

<==============> 

മന്നസ്സിനെല്‍ക്കുന്ന 
മുറിവുകളുമായി 
മണ്ണിലലിഞ്ഞു ചേരാന്‍ 
മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന 
മാണിക്യമാണിന്നു ഞാന്‍.   

[Picture=Google]