സമസ്ത സത്യംഅവന്‍ പിശാചിനടിമ 
വിറളിപൂണ്ടവന്‍,  നന്മ 
യോതിടുമ്പോള്‍ ;
രോഷം നുരഞ്ഞു 
പോങ്ങുകയായി 
അമ്മ എന്ന പേരിനാല്‍ ,
കുരിശു കാണും 
സാത്താനെ പോല്‍ 
ഓടി ഒളിക്കുന്നു 
അമ്മയെന്ന സമസ്ത 
സത്യത്തില്‍ നിന്നും !!!!