മാറുകയാണ് ...

ജീവിതത്തിന്റെ താളുകള്‍ 
മറിയുകയാണ് ...
എന്റെ ജീവിത രേഖ 
മായുകയാണ് ...

ഓര്‍മ്മകളെ  ഞാന്‍  
മറക്കുകയാണ് ...
എന്നിലെ ഞാനോ ?
മാറുകയാണ് !!!

എന്നിലെ നിന്നെയോ ?
 മനസ്സറിയാതെ വെറുക്കുകയാണ്,
എന്നിട്ടും  ഞാന്‍ നിന്നെ 
മടുപ്പിലാതെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്!