വിങ്ങലുകള്‍ ...സ്വന്തമെന്ന് കരുതി 
താലോലിച്ചവയെല്ലാം
ഇന്നെന്‍ മനസ്സിന്‍ 
വിങ്ങലുകളായി മാറി,
കേവലം വിഹ്വലതകളായി 
നീര്‍കെട്ടി നില്ക്കുന്നു !