ഏടുകള്‍ ...


ജീവിതത്തിന്‍ ഏടുകള്‍ 
മറിയുകയാണ് ...
വെറും വെള്ളയായ 
ഏടുകള്‍ ..
പൊള്ളയായ ജീവിതത്തിന്
പോലും നിറം ചാലിക്കാന്‍
കഴിയാത്ത 
നിറങ്ങളിലാത്ത
ഏടുകള്‍ ...
മഷിക്കറയുടെ 
പാടുകള്‍ക്കായി
ദാഹിക്കുന്ന വെറും 
വെള്ളയായ ഏടുകള്‍ ...