കരിയിലക്കൂട്ടംഎന്‍ കരളിനെ 
പാഴ്ക്കിനാക്കള്‍ കൊണ്ട് 
പ്രേതഭൂവാക്കിയത് 
നിന്‍ വാക്കുകള്‍ തന്‍ 
കരിയിലക്കൂട്ടമായിരുന്നു.
[2001]