മനസ്സ്

Photobucketഎന്‍ മുന്നില്‍
എന്നും ജ്വലിക്കും സൂര്യന്‍,
എന്‍ ഉള്ളില്‍
എന്നും കത്തി എരിയുന്നത്
എന്‍ മനസ്സ്.