സൂര്യന്‍

Photobucketയാഥാര്‍ത്യങ്ങള്‍ തന്‍ ലോകത്തേക്ക്
അടുക്കുമ്പോള്‍
കത്തിജ്വലിക്കും സൂര്യനടുക്കലേക്ക്
അടുക്കും
വേദനകളാല്‍
പൊള്ളി ഉരുകുകയാണല്ലോ
ഞാന്‍ !!!
[2001]