വിഷാദംവിഷാദം നിറയുന്നു 
അവള്‍ തന്‍ മനതാരില്‍ 
എവിടുന്നോ വരുന്നു 
കടുത്ത വേദന 
ഉറവിടം തേടിയലഞ്ഞിട്ടും
നിരാശമാത്രം ഫലം.
[2000]