വിടവുകള്‍ ...
അവര്‍ പറഞ്ഞത് 
എന്നില്‍ പതിഞ്ഞത്!

ഞാന്‍ പാടിയത്   
അവര്‍ പഠിപ്പിച്ചത്!

എന്റെ അറിവുകള്‍ 
അവര്‍ക്ക് മുറിവുകള്‍!

എന്റെ മുറിവുകള്‍ 

അവര്‍ക്ക് അടവുകള്‍!

എന്റെ രോദനങ്ങള്‍  
അവര്‍ക്ക്  ഗര്‍ജനങ്ങള്‍!

 എല്ലാം നിങ്ങളുടെ  കളികള്‍ 
കളിക്കാന്‍ അറിയാത്തവള്‍-

ഈ ഞാനും 
പിന്നെ നീയും!!!