രക്തരക്ഷസ്സ്

Photobucket
ഇറ്റു വീഴും 
യെന്‍ രക്തത്തുള്ളികള്‍ 
ആര്‍ത്തിയാലെ 
മുര്ച്ചയുള്ള നിന്‍ 
നാക്കിനാല്‍ 
നക്കി കുടിച്ച്
ചുണ്ടുകള്‍ തുടച്ചു 
എന്നെ നീ നോക്കി 
പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോള്‍  ; 
 കണ്ടു ഞാന്‍
ആദ്യമായി 
നിന്നിലെ 
രക്തരക്ഷസ്സിനെ!!!