കടലാസ് പൂവ്

Photobucket
സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് 
ചിറകു മുളച്ചപ്പോള്‍ 
പൂ മ്പാറ്റയെ പോല്‍
പാറി പാറി നടന്നവള്‍;
പല പുഷ്പങ്ങളില്‍ 
പറന്നിരുന്നവള്‍;
ചിറകുവിടര്‍ത്തി,
മധുതേടി,പക്ഷെ ...
താനിരിക്കും പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം 
കടലാസ് പൂക്കളായിരുന്നു-
എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം 
ചിറക് മുളച്ചു വന്ന 
ആ ദിനത്തെ 
ആ പാവം ശപിച്ചു.
പുറത്തു നിന്നും 
സുന്ദരമെന്നു താന്‍ 
കണ്ട മലര്‍വാടിയില്‍ 
ഒരു ചെറു പുഷ്പ്പം 
പോലുമില്ല 
തനിക്കു മധുനുകരാനായി.
എല്ലാ പുഷ്പ്പങ്ങളില്‍ നിന്നും 
മധു ചോര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
അവയെല്ലാം വെറും 
കടലാസ് പൂവിനു 
സമാനമായിരിക്കുന്നു.  
[2001]