കാലചക്രംകാലത്തിന്‍ രഥത്തില്‍ 
സഞ്ചരിക്കുന്നു -
അവള്‍ ഏകയായി. 
ചക്രങ്ങള്‍ ഉരുളുന്നു 
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ അരയുന്നു.
കാലമോടുന്നു 
വിവിധ മുഖങ്ങള്‍ 
മനസ്സില്‍ പതിയുന്നു.
കാലം നീങ്ങുന്നു,
മനസ്സുകള്‍ മാറുന്നു.
മാറ്റങ്ങള്‍ക്കതിരില്ല 
അവള്‍ തന്‍ മനതാരിലെ
മോഹങ്ങള്‍ പോല്‍ .
----------------------
[എഴുതിയത് 2001 ല്‍ ]