നീ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു


ഇന്നില്ല നിന്‍റെ കണ്ണില്‍ 
ആ തീപൊരി; 
ഇന്നില്ല നിന്‍റെ സാമീപ്യത്തില്‍ 
ആ ആശ്വാസം .
ഇന്ന്, എന്നിലെ നീ 
മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അല്ല, നിന്‍റെ മൌനം 
എന്നിലെ നിന്നെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു.