സ്നേഹക്കിളി കൂട്.


cool myspace layouts
കളിയായ്  കാര്യമായ്  
നീ പറഞ്ഞിരുന്നാ വാക്കുകള്‍ ,
എന്‍ മനസ്സിനടിത്തട്ടിന്‍
ചില്ലകളില്‍ എവിടെയോ 
കൂട് കൂട്ടിയിരുന്നു.
 ഇന്നില്ലതില്‍
ആ സ്നേഹക്കിളിയും 
കലപില കിളികുഞ്ഞുങ്ങളും.
ഇന്ന് കാണുന്നു അവക്കുള്ളില്‍  
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് 
തൂവലുകളും ഒരു 
വിരിയാ ചീമുട്ടയും!!!