ലക്‌ഷ്യം

Photobucketകണ്ണില്‍ കണ്ണുനീരും
ചുണ്ടുകളിലും മൌനവും
ഇതാണോ ജീവിതം?
ഒരിളം കാറ്റ് പോലെ
ഓളങ്ങളില്ലാത്ത അരുവിപോല്‍
ഒരു ജീവിതം
അതാണെന്‍ ലക്‌ഷ്യം.
[2001]