മാലാഖകുഞ്ഞ്


Photobucket
നീ സ്നേഹം പഠിച്ചവന്‍
സ്നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചവന്‍
നിന്നിലെ സ്നേഹ
മെന്നിലേക്കൊഴുകി
ഞാന്‍ പോലുമറിയാതെയെന്നില്‍
തളിരിട്ടു എന്നെ തളര്‍ത്തി  
വളര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ...
Photobucket
യെന്നുള്ളത്തില്‍ പിച്ചവെച്ചു 
നടക്കും നമ്മുടെ 
സ്നേഹ പൈതലിനെ 
നീയും ഞാനും എന്നും 
നമ്മുക്കിടയില്‍ വളര്‍ത്തി 
കൊണ്ടിരിക്കും ...
ലോകത്തിന്‍ മിഴിമുനകള്‍ക്ക് 
Photobucket
മുന്നില്‍ നമ്മിലെ  
മാലാഖകുഞ്ഞു 
മറഞ്ഞിരിക്കുമെങ്കിലും
നമ്മുക്കിടയില്‍ കുഞ്ഞിന്‍ 
ചിരികൊഞ്ചലുകള്‍
അന്യം നില്‍ക്കാതെ 
നമ്മോളം വളര്‍ന്നിടട്ടെ ! 
Photobucket