ഓര്‍മ്മകള്‍മരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 
വിതുംബാമായിരുന്നു.
മറന്നിരുന്നെങ്കില്‍ 
ഓര്‍മ്മകളില്‍ നിങ്ങളെ 
തിരയാമായിരുന്നു.
മരിക്കാത്ത ഓര്‍മ്മകളെ പേറി 
ഞാനെന്തു ചെയ്യും ?
അവയേറ്റു വാങ്ങിയ എന്നെ 
ഞാന്‍ എവിടെ കൊണ്ട് -
ദഹിപ്പിക്കും?
മരിച്ചിട്ടും ജീവിക്കുന്ന 
സത്യങ്ങളെ ഞാന്‍ 
എവിടെ കൊണ്ട് 
അടക്കം ചെയ്യും ?? 
ഏതു പുണ്യ തീരത്തു 
കൊണ്ടൊഴുക്കും  
എന്നിലെ ഒരു പിടി 
ചാരങ്ങളെ -
നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് 
മോക്ഷം നേടാന്‍ ?