ഞാന്‍നീ :-
നിന്നില്‍ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുക
നിന്നില്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങുക.
നിന്നില്‍ തളിരിട്ടുവാടുക 
നിന്നില്‍ ജീവിച്ചു മരിക്കുക!

ഞാന്‍ :-
എന്നില്‍ ചിരിച്ചു കരയട്ടെ 
എന്നെ സ്നേഹിച്ചു മരിക്കട്ടെ.
എന്നെ ചതിച്ചു നേടട്ടെ.
എന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ വഞ്ചിക്കട്ടെ!

നിങ്ങള്‍ :-
സത്യസന്ധരാകുക 
ആത്മാര്തരാകുക 
സ്നേഹമാകുക 
ദയയാകുക !

അവര്‍ :-
രസിക്കട്ടെ 
അനുഭവികട്ടെ 
പുച്ഹിക്ക്ട്ടെ
വെറുക്കട്ടെ!

ഞാന്‍:-
എന്നിരുന്നാലും 
ഞാനാകും 
എന്നും 
എന്നെന്നും !!!