എന്നില്‍
എന്നില്‍ :-
ഇനിയില്ല വാക്കുകള്‍ 
ഇനിയില്ല കണ്ണുനീരുതിര്‍ക്കാന്‍ .
ഇനിയില്ല എന്‍ ശരികള്‍ 
ഇനിയില്ല എന്‍ ചിന്തകള്‍.

ഇനിയെന്നില്‍ :-
സ്പന്ധിക്കും നാഡികള്‍ മാത്രം.
രക്തം ചീറ്റും ധമനികള്‍ മാത്രം.
മങ്ങലേല്‍ക്കും കാഴ്ചകള്‍ മാത്രം.
അറ്റുംപോം സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മാത്രം.
[2003]