സുപ്രഭാതം

Photobucket


പ്രഭാതം ഒരു
സൂര്യോദയം മാത്രമല്ല ,
ദൈവത്തിന്‍ വരധാനമാം
ഒരു അത്ഭുതം .
പ്രഭാതം
തമ്മസ്സിനെ ഓടിക്കുന്നവന്‍ ,
പ്രകാശത്തെ പരത്തുന്നവന്‍.
എന്നും ആ പ്രകാശത്താല്‍
ഏവരുടെയും
ജീവിതം പ്രകാശ
പൂരിതം ആയിടട്ടെ.