ആ പവിഴ മാല

Photobucket


മനസ്സിന്‍ നൂലില്‍
സ്വപ്നങ്ങളാം മുത്തുകള്‍
കോര്‍ത്തൊരുക്കിയത്
നിന്‍ തേന്‍ മൊഴികള്‍.
കഠാരയാം വിധി
ആ പവിഴ മാല
പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതും
ഒരു ചെറു പുഷ്പ്പം ഇറുക്കുന്ന
ലാഘവത്തോടെയും !!!