പ്രണയ മഴ

Photobucket
പ്രണയം മഴയാണ്, 
 അതിന്റെ താളം ഇടിയും,

വെളിച്ചം മിന്നലും.
എന്നിരുന്നാലും സ്നേഹം 
മനസിന്റെ കുളിര്‍മയാണ്,
ആശ്വാസത്തിന്റെ 
കുളിര്‍ പൊയ്ക!!!